bennerIPESSK

 

 

logocbr

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ อยู่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันด้านพลศึกษาประจำภาคตะวันออกและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีฐานะเป็นวิทยาเขตของสถาบัน
การพลศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ
.. 2548 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2548

         ความเป็นมาก่อนที่จะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีนั้น เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายที่จะขยายวิทยาลัยพลศึกษาซึ่งเดิมมีเพียงแห่งเดียวในส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค ตามเขตการศึกษาต่างๆทั้ง
12 เขตการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีจึงถูกตั้งขึ้นตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาค และจัดเป็นอันดับที่ 5
ของวิทยาลัยพลศึกษาทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือ
ทางวิชาการผลิตบุคลากรหลังอนุปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิชาวิทยาการสุขภาพ(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)

          ในปีการศึกษา 2535 ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ( การฝึกและการจัดการกีฬา)
และโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

          ในปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีขยายบทบาทของสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อันเนื่องมาจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกระดับเพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือ และระดับช่างเทคนิค หรือระดับผู้ชำนาญเฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค  เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสู่ประชาชน ทั้งนี้โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น

          ต่อมาปีการศึกษา บัณฑิต โปรแกรมพลศึกษา (กศ..) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ..) สาขาวิชาพลศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2545  ได้มีการประกาศใช้ 2545 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ให้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในส่วนของ
กรมพลศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรุงปรุงกระทรวทบวง กรม หมวด5 มาตราที่ 24 มาเป็นของ
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลใช้บังคับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548
เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ดังนี้

1.       คณะศึกษาศาสตร์

2.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3.       คณะศิลปศาสตร์

Share

picha01

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตชลบุรี

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

ระบบงานสารสนเทศ

administrator01 teacher01 students01

sc1banner edocumantsth banner webmailth banner elearningth

research1CheQa

Untitled-2

 

banner journal benner newsgov

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

197402
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
11
62
73
196973
768
626
197402
Your IP: 172.16.28.1
Server Time: 2019-08-26 03:43:48