bennerIPESSK

 

 

logocbr

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ อยู่ติดกับสนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันด้านพลศึกษาประจำภาคตะวันออกและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีฐานะเป็นวิทยาเขตของสถาบัน
การพลศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ
.. 2548 เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2548

         ความเป็นมาก่อนที่จะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีนั้น เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายที่จะขยายวิทยาลัยพลศึกษาซึ่งเดิมมีเพียงแห่งเดียวในส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาค ตามเขตการศึกษาต่างๆทั้ง
12 เขตการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีจึงถูกตั้งขึ้นตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาค และจัดเป็นอันดับที่ 5
ของวิทยาลัยพลศึกษาทั้งหมด 

ในปีการศึกษา 2532 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือ
ทางวิชาการผลิตบุคลากรหลังอนุปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา) และโปรแกรมวิชาวิทยาการสุขภาพ(การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ)

          ในปีการศึกษา 2535 ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่เป็นหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ( การฝึกและการจัดการกีฬา)
และโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

          ในปีการศึกษา 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีขยายบทบาทของสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อันเนื่องมาจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ทุกระดับเพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือ และระดับช่างเทคนิค หรือระดับผู้ชำนาญเฉพาะทาง ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค  เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพสู่ประชาชน ทั้งนี้โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น

          ต่อมาปีการศึกษา บัณฑิต โปรแกรมพลศึกษา (กศ..) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ..) สาขาวิชาพลศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2545  ได้มีการประกาศใช้ 2545 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาพระราชกฤษฎีกา ให้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในส่วนของ
กรมพลศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรุงปรุงกระทรวทบวง กรม หมวด5 มาตราที่ 24 มาเป็นของ
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีได้รับการสถาปนาให้เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลใช้บังคับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548
เปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ดังนี้

1.       คณะศึกษาศาสตร์

2.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3.       คณะศิลปศาสตร์

Share

picha01

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์

รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตชลบุรี

สมัครเรียนออนไลน์

clik online1click regis

 

ระบบงานสารสนเทศ

administrator01 teacher01 students01banner edocumantsth banner webmailth banner elearningth

research1CheQa

Untitled-2

 

banner journal benner newsgov

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

akarawisut

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์สถาบัน

094530
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
404
263
1714
90260
10350
9680
94530
Your IP: 172.16.28.1
Server Time: 2018-05-24 14:59:39