คณะศึกษาศาสตร์

นายเทพรักษ์ กันพยุง
รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์