Untitled Document

ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สถาบันการพลศึกษาได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ตั้งแต่พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้  เป็นการรวมวิทยาลัยพลศึกษา จำนวน 17 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ส่วนกลางบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีโครงสร้างแต่ละวิทยาเขตประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ในปี พ.ศ. 2548  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2550  (ปีการศึกษา 2549) มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นรุ่นแรกซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาจากวิทยาลัยพลศึกษา (ระดับ ป.กศ.สูง)
ปีการศึกษา 2553  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2548  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี เปิดสอนในวิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาจนถึงปัจจุบัน

 
โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 

<<<Back<<<