Untitled Document

หลักสูตรการศึกษา

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้เปิดสอนในด้านพลศึกษา การกีฬาและสุขภาพ

หลากหลายโปรแกรมวิชา ซึ่งมีหน่วยงาน  ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ดังนี้

 

สาขาวิชาและโปรแกรมที่เปิดสอน

 

คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี)

 .

.

 สาขาพลศึษา            

140 

.

รวม

140 คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

 

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต (4ปี)

 .

.

 สาขาวิชาการจัดการกีฬา

 35

.

รวม

35

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี)

 

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต (4ปี)

 .

.

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      

 

 
        
วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
70

.

รวม

70

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรที่รับสมัคร

ระดับพื้นฐานที่มี

คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) โปรแกรมพลศึกษา สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เอกพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่สอดคล้อง
คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ทุกโปรแกรมวิชา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(หลักสูตร 4 ปี)  ทุกโปรแกรมวิชา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ทุกโปรแกรมวิชา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 เอกสารในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. ใบระเบียนสะสม (รบ.) หรือใบรับรองของสถานศึกษากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียน

3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง

5. ค่าสมัคร  200.- บาท